Ägarpolicy

Enligt styrelsebeslut 2017-09-21

  

Utrikeshandelsföreningens ägarpolicy för Business Sweden (BUS)

Sveriges välstånd och tillväxt är i ökande utsträckning beroende av svenska företags förmåga att konkurrera på en alltmer konkurrensutsatt global marknad samt att Sverige är en attraktiv plats för utländska företag att investera i. I grunden ligger företagens innovationsförmåga och att kunna omsätta denna i konkurrenskraftiga varor och tjänster samt ett näringsklimat (regelverk, skatter, infrastruktur, kompetensförsörjning, öppenhet mot omvärlden etc.) som underlättar, understödjer och katalyserar och faciliterar samverkan och innovation. Ett väl fungerande offentligt handels- och investeringsfrämjande är en viktig komponent i näringslivsklimatet.

I dagens allt mer internationaliserade innovationssystem med globala värdekedjor, delade teknikplattformar och allt snabbare utveckling framstår allt tydligare synergier mellan investerings- och exportfrämjande.

SAU:s övergripande förväntningar på Business Sweden kan sammanfattas i följande punkter:

Hög kvalitet

SAU stöder BUS ambition att vara en främjandeorganisation i världsklass. Tjänsterna ska vara kundanpassade och efterfrågestyrda, kostnadseffektiva och flexibla och ge värde för pengarna. Verksamheten ska ha externt utvärderingsbara kvalitetsmål.

Synergier mellan investerings- och exportfrämjande skall eftersträvas i kommunikation och genomförande.

Verksamhetsfokus

En viktig målgrupp för exportfrämjarverksamheten ska vara SME-företag. Ökad internationalisering i denna företagskategori är en avgörande faktor för fler växande företag och svensk tillväxt och välstånd.

Verksamheten för investeringsfrämjande bör inriktas mot nyetableringar i Sverige och för svenskt näringsliv strategiskt viktiga samarbeten.

Organisation

BUS ska ha en tillräckligt flexibel struktur för att kunna hantera upp- och nedgångar i efterfrågan på sitt tjänsteutbud (ett sätt åstadkomma denna flexibilitet vore att i högre grad anlita extern kompetens när behovet uppstår). I grunden måste ligga en stabil ekonomi, inte vinstmaximering, och organisation. Detta bör kombineras med flexibilitet och ett inkluderande och samarbetsinriktat förhållningssätt till andra främjandeaktörer, såväl offentliga som privata. BUS bör därför upparbeta en god beställarkompetens i syfte att där behov finns komplettera sin generella exportexpertis med sakkunniga experter inom olika fackområden.

BUS finansiering med en stor offentlig komponent ställer krav på ett varsamt förhållningssätt och sund konkurrens visavi de rent kommersiella aktörer som erbjuder liknande tjänster. Det är också naturligt att BUS har ett särskilt ansvar för en väl fungerande samverkan med övriga offentligfinansierade främjandeorgan och innovationsstödssystem för att underlätta för kunderna att hitta rätt och kunna ta del av det samlade erbjudande som hela främjandestrukturen erbjuder.

Ägarkontakter

SAU ska verka för goda och regelbundna kontakter med staten för att kunna bidra med så tydlig och gemensam ägarstyrning som möjligt. För att kunna fylla denna roll förväntar sig SAU regelbunden kontakt med BUS ledning och tillgång till information som är av betydelse i sammanhanget, på samma sätt som sker med staten. SAU har ett ansvar att tillse att de styrelseledamöter föreningen utser är väl orienterade i ägarnas gemensamma värderingar liksom de specifika förväntningar som finns från SAU.