Allmänt policyarbete

Under de senaste åren har dialogen med staten om handelsfrämjandet intensifierats och särskilda policymöten hålls nu två gånger om året förutom de löpande kontakterna. Bakgrunden är den ökande globaliseringen och de allt större kraven på företagen att kunna hävda sig i en allt hårdare internationell konkurrens. Sådana möten har hållits med statssekreterare Oscar Stenström och dennes medarbetare och policydokument med föreningens ståndpunkter i olika frågor rörande handelsfrämjande har överlämnats.

Regeringen driver ett arbete med att ta fram en sk exportstrategi för Sverige. Syftet är att göra handelsfrämjandet mer effektivt, samordnat och anpassat efter förändringar i omvärlden och företagens efterfrågan. Näringsminister Mikael Damberg och statssekreterare Oscar Stenström har haft särskilda hearingar med näringslivet, i vilka föreningen deltaget med sitt presidium.

För att få ett brett underlag för sina ståndpunkter har föreningen genomfört en enkät till medlems- och andra företag. Synpunkter har framförts både vid de nämnda mötena samt i en särskild PM till regeringen. Föreningen har framfört olika förslag och krav på exportfrämjandeområdet. Dessa har bl a innehållit önskemål om större samordning av det statliga främjandet, mer stöd framförallt till småföretag, större utnyttjande av UD och ambassaderna, utnyttjande av samordningsmöjligheter mellan bistånd och främjande, mm.

Regeringen synes ha hörsammat en stor del av önskemålen i den kommande exportstrategin.

Dessa önskemål har redan tidigare bidragit till att ökade statliga främjandesatsningar skett på olika områden, att främjandet prioriterats upp inom UD och att regeringen även beaktade handelsfrämjandet i den statliga utredningen om utrikesdepartementet. Riksrevisionen genomförde under 2012/13 en granskning av statligt exportfrämjande inklusive Business Sweden. Föreningen medverkade aktivt för att ge information till granskarna och framföra näringslivets synpunkter och önskemål. Myndigheten för Tillväxtanalys har av regeringen fått i uppgift att följa upp detta arbete och föreningens verkställande ledamot har deltagit i av myndigheten anordnad hearing och myndighetens handläggare har medverkat vid föreningens styrelsemöten.

I Utrikeshandelsföreningens styrelse har, som ovan nämnts, beslutats att bredda policyarbetet till fler områden och frågor än de som traditionellt behandlats av föreningen. Bakgrunden är bl a att täckningen av handels- och främjandefrågor minskat i andra näringslivsorganisationer.

Några av de områden där förbättringar eftersträvas och förslag lämnats är marknadsförningen av främjandet, metoder för att kunna utnyttja svenska biståndskontakter och nätverk i främjandet.

För att få större uppmärksamhet inom regering och myndigheter för möjligheterna att koppla ihop bistånds- och utvecklingssamarbetet med främjandet har under tidigare år möten hafts bl a med Sida-tjänstemän och med regeringsrepresentanter. Även om framstegen på detta område ännu är ganska långsamma har regeringen intagit en positiv hällning och i Sidas regleringsbrev har särskilt angivits att rapportering ska ske om hur samarbetet med näringslivet utvecklas.