Utrikeshandelsföreningens huvuduppgifter

Utrikeshandeln har en mycket viktig och avgörande roll i svensk ekonomi. Handelsfrämjandet har därför en strategisk betydelse för ekonomin och svenska företag. Som ett mycket utrikeshandelsberoende land står och faller Sveriges framtida välstånd med företagens vilja att ta risker och investera och inte minst att fortsätta den internationaliseringsprocess som varit så framgångsrik för stora delar av näringslivet. Främjandets betydelse framstår som särskilt viktigt i en internationell miljö, där världsekonomin länge varit svag, handelsförhandlingarna inom WTO är svåra och protektionistiska åtgärder ofta hotar, där en Brexit kommer att bli verklighet och den internationella konkurrensen blir allt hårdare.

Utrikeshandelsföreningens mål är att skapa och vidmakthålla ett förstklassigt handelsfrämjande i Sverige. De viktigaste uppgifterna är dels att vara det samlade näringslivets talesman i handels- och investeringsfrämjandefrågor och dels att som huvudman för Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden (f d Exportrådet), tillsammans med staten lägga fast dess övergripande verksamhetsinriktning och som avtalspart representera näringslivet i förhandlingar med staten beträffande Business Sweden. Föreningen utser näringslivets representanter i Business Swedens styrelse liksom i representantskapet, det högsta styrande organet.

Utrikeshandelsföreningen har – efter att Exportrådet bildades 1972 med Exportföreningen (föreningens gamla namn) och staten som huvudmän – haft rollen som näringslivets viktigaste policyorgan i exportfrämjandefrågor och har nu även hela handels- och investeringsfrämjandet i fokus. Den operationella exportfrämjande serviceverksamhet, som tidigare utövades av Exportföreningen, övertogs av Exportrådet vid bildandet.

Föreningen fungerar också som ”beredskapsorganisation” för sådan handelsfrämjande verksamhet som är angelägen för näringslivet men inte kan utföras av Business Sweden. Exempel på detta har varit handelskontoret i Taiwan, där Business Sweden av politiska skäl först efter tio år fick möjlighet att ta över den av föreningen startade och drivna verksamheten.

Utrikeshandelsföreningen stöder vidare utlandshandelskamrarna samt Svenskt Näringslivs verksamhet inom det handelspolitiska området.