Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening / Swedish Foreign Trade Association verkar för att åstadkomma ett effektivt exportfrämjande i Sverige. Utrikeshandelsföreningens mål är att skapa och vidmakthålla ett förstklassigt handelsfrämjande i Sverige. De viktigaste uppgifterna är dels att vara det samlade näringslivets talesman i handelsfrämjandefrågor och dels att som huvudman för Sveriges export- och investeringsråd, Business Sweden (f d Exportrådet), tillsammans med staten lägga fast rådets övergripande verksamhetsinriktning och som avtalspart representera näringslivet i förhandlingar med staten beträffande rådet. Föreningen utser näringslivets representanter i Business Swedens styrelse liksom i representantskapet, det högsta styrande organet.

Senaste nytt

Frukostseminarium 24 maj: Brexit – hur ska det gå för svensk utrikeshandel?

Vad blir konsekvenserna för svensk export av en eventuell Brexit? Hur kommer investeringar i Sverige att påverkas? Välkommen till ett seminarium med Andreas Hatzigeorgiou, chefsekonom på Stockholms Handelskammare och Jonas Berggren, Internationella Sekretariatet på Svenskt Näringsliv.

Den 23 juni röstar Storbritannien om landet förblir i EU eller lämnar unionen. Utrikeshandeln har stor betydelse för Sverige. Vår export uppgår till hälften av landets bruttonationalprodukt. Storbritannien står på plats 4 av de länder Sverige exporterar varor till och varuexporten uppgår till 85 miljarder kronor årligen. För företag i Stockholm är Storbritannien till och med den viktigaste marknaden.

Antalet svenska dotterföretag i Storbritannien uppgår till drygt 1000 och det finns nästan 1000 brittiskt ägda företag i Sverige. Storbritannien är alltså en av de största utländska investerarna i Sverige.

Samtalet leds av Ulf Pehrsson, ordförande i Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening

Tisdagen den 24 maj kl. 8:00–9:30 i Näringslivets Hus, Storgatan 19. Registrering med kaffe och smörgås från kl. 8:00. Frukostseminariet börjar kl. 8:30.

Frukostseminariet är kostnadsfritt. Antalet platser är begränsat. Anmälan sker här

Sök affärsutvecklingscheckar för internationalisering fram till den 13 maj 2016

För mer information ang möjligheterna i Stockholm gå till Länsstyrelsens hemsida:  http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/naringsliv-och-foreningar/foretagsstod/affarsutvecklingscheckar-2016-2017/Pages/default.aspx

Affärsutvecklingscheckar – Internationalisering, 2016-2017

Vill ni växa på en internationell marknad?

Köp tjänster eller projektanställ inför er internationalisering – affärsutvecklingscheckarna kan täcka upp till 50 % av kostnaderna.

Vill ni stärka ert företags konkurrenskraft genom att närma er en internationell marknad? Eller verkar ni redan internationellt men vill bredda marknaden ytterligare?

Affärsutvecklingscheckarna gör det möjligt för ditt företag att med hjälp av extern kompetens närma sig nya marknader internationellt.

Stödet är en statlig medfinansiering.
Projektet ska vara nivåhöjande för företaget, det vill säga vara ett utvecklingsarbete utöver normal affärsutveckling. Utvecklingsarbetet ska ha passerat idéstadiet.

Utrikeshandelsföreningens stämma den 25 april

Välkommen till Sveriges Allmänna Utrikeshandelsföreningens stämma den 25 april 2016 kl 16-17 i Näringslivets Hus på Storgatan 19.

Eftersom verksamhetsåret ändrades till kalenderåret omfattar stämman endast föreningens verksamhet mellan 1 juli och 31 december 2015.

Kallelsen och verksamhetsberättelsen skickas till medlemmarna den 15 april.

1 2 3
page 1 of 3

Exporthjälpsguide – här kan du få exporthjälp

Utländska affärer blir allt viktigare för vårt näringsliv. Den svenska marknaden är för liten för många företag och branscher. Samtidigt sparar de utländska konkurrenterna ingen energi här hemma. Aktiva insatser på utlandsmarknaderna är därför ofta avgörande för företagens överlevnad. Det är lika viktigt för Sveriges fortsatta välstånd.

Sverige har emellertid under senare år förlorat marknadsandelar på många marknader ute i världen i förhållande till jämförbara konkurrentländer. Det kan ha många orsaker men det är inget som inte går att ta igen! Många företag har oexploaterade möjligheter därute. Det gäller bara att ta chansen!

De första stegen kan ofta vara svåra och det är inte alltid lätt att hitta rätt. Det finns många aktörer som är villiga att bistå med råd och dåd. Den största är Business Sweden med kontor i över 50 länder. Som framgår av kartan nedan finns det dock många andra, var och en med sina specialiteter.

Under våren kommer regeringen att presentera en ny exportstrategi i syfte att ytterligare förbättra möjligheterna till hjälp för företagens internationalisering.

Ta chansen! Kontakta den organisation som bäst verkar kunna fylla Ditt företags behov. Och gå en ny internationell framtid tillmötes!

Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening
(privat hälftenägare till Business Sweden tillsammans med staten)